Filozof

Obecně chápáno jako ten, kdo se zabývá filozofií jako vědou.

Pod pojmem filozof je v užším slova smyslu chápán člověk, který studoval (či studuje) filozofii a zabývá se jí na určité minimální (odborné) úrovni.

V širším slova smyslu a v při použití v hovorovém jazyce je pod tímto slovem myšlen ten, kdo je přemýšlivý.

Většinou se ale pravděpodobně setkáme s chápáním v užším slova smyslu.

Známí filozofové

Mezi opravdu dobře známé filozofy můžeme zařadit například Sokrata, Platóna, sv. Tomáše Akvinského, Johna Locka, Rene Descarta a z těch bližších současnosti Jean Paul Sartra, Edmunda Husserla, Karla Poppera nebo Bertranda Russela.

Filozofové na Kmen.cz

Na Kmeni se zatím můžete dočíst například o Konradu Liessmannovi, jednom ze současných a stále aktivně působících filozofů.

Vypsat všechny příspěvky spadající pod heslo Filozof

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *