Filozofie

Nejčastěji označována jako láska k moudrosti. Jedná se o věděckou disciplínu, která se zabývá obecnými kategoriemi jako je svět, skutečnost, pravda, poznání, rozum, svoboda, jazyk. Vždy s cílem poznat, pochopit či popsat svět ve své celistvosti.

Označení “láska k moudrosti” vychází z doslovného překladu starověkého řecka a jeho slova “philosophia”. Za její vznik můžeme považovat ten okamžik, kdy si lidé začali uvědomovat rozličné fenomény a přemýšleli na nimi. Základy bychom mohli hledat ve starověku až pravěku, kdy vznikaly mýty, které jsou považovány za počátek filozofie. Tyto počátky můžeme označit za předvědeckou a po zajištění metodiky a systematičnosti za vědeckou(Brugger, W., 1994, s. 139.).

Stručně, ale výstižně můžeme říci, že “filozofie je pokus člověka vyřešit svým vlastním myšlením hádanku vlastní existence – okolního světa i svého nitra – je starší než všechna psaná svědectví, která o tom máme”(Störig, H. J., 2000, s. 18.).

Předmět filozofie
Pro každé období filozofie či mnohdy i pro rozličné filozofy bylo to, co zkoumali více či méně odlišné. Tato věda se tedy v různých obdobích zabývala různými předměty, které ale můžeme vnímat tak, že jsou zastřešeny snahou pochopit rozličné aspekty našeho bytí na světě. Můžeme říci, že “filozofové se zabývali vším”(Störig, H. J., 2000, s. 20.).

Filozofické subdisciplíny, její rozdělení
Dělit ji můžeme na několik podoborů zabývajícími se vždy určitou oblastí, jsou mezi nimi(Störig, H. J., 2000, s. 20.):
* metafyzika – zabývá se vším co je smyslově postižitelným
* ontologie – bytím v jeho celku (překrývá se s metafyzikou)
* logika – zabývá se korektním uvažováním
* etika – zaměřuje se na správné chování
* teorie poznání – zab. se poznáním a jeho možnostmi
* estetika – zab. se krásou
* axiologie – zab. se hodnotami
Dále uvedeme již jen stručnější přehled dalších subdisciplín:
* filozofie přírody
* f. kultury
* sociální f.
* f. dějin
* f. náboženství
* f. státu
* f. práva
* f. řeči
* f. hospodářství, techniky, peněz

Můžeme vidět, že v systému věd spolupracuje filozofie i s dalšími obory.

Dělení filozofie
Obecně se filozofie dělní na západní a východní, přitom každá z nich prošla několikerými směry. `

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *